دريچه زير فن كوئل وزني آلومينيومي با پره هاي سقفي چهار طرفه (كد كالا FA-419)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي با پره هاي سقفي چهار طرفه (كد كالا FA-419)

 


 

دريچه زير فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 18 سانتي متر (كد كالا FA-61)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 18 سانتيمتر (كد كالا FA-61)


دريچه زير فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 18 سانتي متر با لولا و قفل زيمنس (كد كالا FA-62)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 18 سانتيمتر با لولا و قفل زيمنس

(كد كالا FA-62)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 9 سانتي متر با لولا و قفل زيمنس (كد كالا FA-225)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي با برش قالب 9 سانتيمتر با لولا و قفل زيمنس

(كد كالا FA-225)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه با پره هاي ثابت خطي 30 درجه (كد كالا FA-222)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه با پره هاي ثابت خطي 30 درجه

(كد كالا FA-222)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه با پره هاي ثابت كله قندي(كد كالا FA-113)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه با پره هاي ثابت كله قندي(كد كالا FA-113)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي لانه زنبوري با فواصل 28 ميليمتر (كد كالا FA-178)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي لانه زنبوري با فواصل 28 ميليمتر (كد كالا FA-178)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي دو طرفه با برش قالب 18 سانتيمتر (كد كالا FA-343)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي دو طرفه با برش قالب 18 سانتيمتر (كد كالا FA-343)

كد نوع با لولا و قفل زيمنس FA-344

 


 

 

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه (لانه زنبوري) با فواصل 14 ميليمتر (كد كالا FA-80)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي پنج تيكه (لانه زنبوري) با فواصل 14 ميليمتر

(كد كالا FA-80)


دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي سه تيكه (لانه زنبوري) با فواصل 14 ميليمتر (كد كالا FA-147)

دريچه بازديد فن كوئل وزني آلومينيومي سه تيكه (لانه زنبوري) با فواصل 14 ميليمتر

(كد كالا FA-147)