دريچه برگشت ديواري دو طرفه آلومينيومي بدون دمپر (كد كلا wl-05)


 

دريچه ديواري آلومينيومي با پره هاي ثابت كله قندي بدون دمپر (كد كلا wl-51)


دريچه ديواري آلومينيومي با پره هاي ثابت 30 درجه بدون دمپر (كد كلا wl-53)