يکشنبه ٠١ خرداد ١٤٠١
صفحه اصلی 
صفحه اول
ثمين‌كار در سال 1368 تأسيس شده و طى سي و يک سال فعاليت مستمر، تحول شگرفي در صنعت ساخت دريچه‌هاى هوارسانى بوجود آورده است.
امروز توليدات اين مؤسسه در بسياري از ساختمان‌هاى مسكونى و ادارى در سراسر كشور به چشم مى‌خورد. افتخار ثمين‌كار، توجه به اصل مشترى‌مدارى و تلاش در جهت جلب هرچه بيشتر رضايت مصرف‌كنندگان است.

ثمين‌كار با سپاس از كليه مهندسان و مجريان پروژه‌هاى ساختمانى كه محصولات اين شركت را برگزيده‌اند، چشم‌به‌راه پيشنهادها و نظريات اصلاحى آنان براي بهبود كيفيت است.

ثمين‌كار در سال 1368 تأسيس شده و طي بيست سال فعاليت مستمر، تحول شگرفي در صنعت ساخت دريچه‌هاي هوارساني به وجود آورده است. امروز توليدات اين مؤسسه در بسياري از ساختمان‌هاي مسكوني و اداري در سراسر كشور به چشم مي‌خورد. افتخار ثمين‌كار، توجه به اصل مشتري‌مداري و تلاش در جهت جلب هرچه بيشتر رضايت مصرف كنندگان است. ثمين‌كار با سپاس از كليه مهندسان و مجريان پروژه‌هاي ساختماني كه محصولات اين شركت را برگزيده‌اند، چشم به راه پيشنهادها و نظريات اصلاحي آنان براي بهبود كيفيت است.